søndag 25. april 2010

Sammenslåing av Hæren og HV? Gal medisin til feil diagnose.

I en kronikk i Dagbladet torsdag 22 april tar forskerne Gullow Gjeseth og Kjell Inge Bjerga fra Institutt for Forsvarsstudier (IFS) til orde for en sammenslåing av Hæren og Heimevernet (HV).
I NRKs "Dagsnytt Atten" samme dag utdyper de sine synspunkter med Forsvarsministeren tilstede i studio.


Forslaget om å slå sammen Hæren og HV er ikke nytt. Ved flere anledninger tidligere har en eventuell sammenslåing vært drøftet, men man har - til nå - hver gang konkludert med at en sammenslåing ikke ville være hensiktsmessig. At forlaget fremmes på nytt nå er ikke uventet. Men det som er uventet er de årsaker som legges grunn, og de argumenter man benytter for at dette nå ville være en fornuftig tanke.

Det er ikke hvem som helst som fremmer dette forslaget. Gullow Gjeseth er pensjonert generalmajor med en lang karriere bak seg i Forsvaret der han blant annet var Kommandør for Landstridskreftene i Sør-Norge og direktør ved Forsvarets Høgskole. Kjell Inge Bjerga har vært tilknyttet IFS i mer enn ti år, er Cand. philol. med historie hovedfag ved Universitetet i Oslo, og han har også vært Seksjonsleder Norsk sikkerhetspolitikk ved Forsvarets overkommando.

Jeg overrasket over analysen som ligger til grunn for forslaget fra to så kompetente forskere. De peker stort sett ikke på annet enn at slitasjen i Hæren er stor i Afghanistan, og at HV knapt får øvd.

I innslaget på "Dagsnytt Atten" legger de stor vekt på at det er utfordrende å måtte samordne to separate organisasjoner dersom det er behov for innsats innenfor Norges grenser. De sier også at en samling av disse to organisasjonene ville forhindre dette, og samtidig gjøre det enklere å ta ut synergieffekter fra dem. Dessverre er denne tilnærmingen til utfordringene for Hæren og HV ikke engang i nærheten av å beskrive hva som egentlig er problemet.

For det første er "det organisatoriske dilemma" så godt som ikke-eksisterende. Forsvaret ledes i dag fra ett sted - Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) på Reitan. Dette hovedkvarteret er den sentrale fellesoperative kommandoen i Forsvaret, og har ansvaret for å planlegge og lede Forsvarets operasjoner i fred, krise og krig. Fra FOH planlegges og ledes alle operasjoner fra alle forsvarsgrener. Og selvsagt også de bidrag som Hæren, HV, Luftforsvaret og Sjøforsvaret kan bidra med. Det er med andre ord allerede i dag en felles kommando som planlegger, leder og koordinerer all operativ virksomhet. Argumentet om å sammenslå Hæren og HV av operative, organisasjonsmessige årsaker er altså ikke mer verdt enn å argumentere for en sammenslåing av Sjøforsvaret og Luftforsvaret.

Men den grunnleggende og største utfordringen for Hæren og HV blir dessverre ikke berørt overhode: Nemlig at ressursene er alt for små. Både Hæren og HV har for lite personell og for lite penger til å bemanne, utruste, trene og operere i henhold til de oppdrag som er gitt.

HV's struktur er blitt reduserert over flere år. Det har vært et bevisst valg for at man skal kunne utruste strukturen med nytt og tidsriktig materiell, og for at det skal være nok ressurser til å øve strukturen. Men dette er ikke fulgt opp, og i dag er det få (om noen?) områder i landet som har anledning til å øve personellet mer enn hvert femte år. Og Hæren er sterkt presset på de årlige driftsbudsjettene og de langsiktige investeringene.

Dette gjelder også for de andre forsvarsgrenene. Luftforsvaret, som jeg kjenner best, har ikke fått finansiert den oppbemanningen som ble vedtatt i inneværende Langtidsplan for Forsvaret, og behovet for øving og trening blir heller ikke her fulgt opp.

Den grunnleggende og største utfordringen for Hæren og HV er ikke organisatorisk, men mangel på ressurser. Og en viktig presisering: Jeg snakker om mangel på ressurser til å løse de oppgavene som Hæren og HV faktisk er pålagt.

En eventuell sammenslåing vil ikke føre til noe annet enn en sammenslåing. Og det løser ikke problemet med at både Hæren og HV objektivt sett har for lite ressurser for å løse sine oppgaver. En eventuell politisk vilje til sammenslåing vil ikke endre på dette. Snarere tror jeg at det samlede resultatet kan bli dårligere. I dag har vi relativt sterke krefter som jobber for å skaffe ressurser både til Hæren og til HV. Og selv om de burde ha lyktes bedre, er det etter mitt syn utopisk å tro at en sammenslåing vil øke ressurstilgangen. Det er mange eksempler fra mange samfunnsområder på at et ønsket politisk vedtak om endring som forutsetter et visst ressursnivå, ender opp med bare endringen og ikke ressursene.

Når det er sagt kan det likevel tenkes at det på sikt vil være smart å slå sammen Hæren og Heimevernet. Og så kan vi ta med Sjøforsvaret og Luftforsvaret i samme slengen. Da sparer vi nok lønnen til noen generaler og noen stabsmedarbeidere, og Forsvarssjefens evne til å gi faglige råd blir enda mer svekket enn da generalinspektørene ble sendt ut av Forsvarsstaben.

Men vi må bare ikke tro at Forsvaret får en bedre ressurssituasjon av den grunn. Forslaget fra Gjeseth og Bjerga er gal medisin til feil diagnose.


1 kommentar:

 1. Hei

  Oppdaget bloggen din i dag gjennom FF. Jeg synes det er aldeles utmerket at du har startet dette.

  Så til saken. Tittelen på denne artikkelen synes jeg er svært treffende ift "forslaget" som kommer frem av analysen IFS har gjort rundt HV/Hæren. Det jeg synes er underkommunisert i denne saken er nettopp hva våre folkevalgte vil med hhv Hæren og HV. Jeg forventer ikke at alle leser stortingsproposisjonene, men hhv Hæren og HV har altså forskjellige ansvar, oppgaver og betydning innenfor Forsvaret. Å neglisjere dette av hensyn til ressurssituasjonen, synes jeg er overfladisk - og når både forskere, politiksere og dessverre også mennesker med uniform kaster seg på den samme bølgen - blir det ganske drøyt.

  Jeg ser en fare for å gjenta samme feil, som er foretatt tidligere (i bla Forsvarsstudiene) - nemlig å sette de økonomiske begrensningene (som selvfølgelig er presserende og alvorlige nok) foran oppgaver og konsepter. La oss slå fast at oppgavene Forsvaret utfører - og som Forsvaret skal være dimensjonert til å utføre, er satt av våre folkevalgte. I Forsvaret kan man selvsagt mene noe om dette, men jeg er ikke sikker på om fagfolk alltid evner å ta de store helhetshensyn. I denne skaen - åpenbart ikke, dersom det er kun økonomi som skal bestemme. At Hæren er misunnelig på materiell/personell i HV er heller ikke nytt. Jeg er altså glad for at det er våre folkevalgte, som har fokus på Forsvarets oppgaver, Forsvarets tilknytning til befolkningen, til distriktene osv faktisk skal - og må bestemme fremtiden for Hæren og HV.

  Jeg frykter at dersom man slår sammen Hær/HV med bakgrunn i økonomiperspektivet får vi en omstilling uten retning. HVs struktur blir en salderingspost for et større Landforsvar (en ganske kjønnsløs betegnelse for øvrig...) og vi står igjen med et territorielt forsvar som i enda sterkere grad enn i dag - kun eksisterer på papiret. Vi mister den demokratiske styringen og tilknytningen HV representerer - og ikke minst den folkelige entusiasmen, som faktisk har bidratt til å flytte HV fra anti-invasjonsforsvaret frem til innsatsforsvaret det er en del av i dag.

  Jo, jeg ser fordelene med en mer robust Hær - hvem gjør ikke det? Det jeg er derimot er tvilende til er om medisinen, som har ført Hæren dit den er i dag, vil bringe særlig flere "positive" resultater dersom den igjen skal anvendes overfor den arven HV vil utgjøre i Landforsvaret. Dette er selvsagt ikke annet enn en spekulasjon - men jeg foreskriver meg retten til å ha den.

  Konklusjon:
  Vi må finne ut hva oppgavene skal være (det har vi allerede) og hvordan disse kan løses med tanke på alle hensynene som skal tas. Deretter på oppgavefordeling og hvordan begrensede ressurser kan fordeles og koordinere best mulig ift disse. Hvem skal gjøre hva - og med hvor mye.

  PC Kraft.

  SvarSlett